Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 601-02/18-03/01 URBROJ: 2213-23-01-18-57 U Malom Lošinju, 22. listopada 2018. Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, …