Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 112-07/20-01/01 UR.BROJ: 2213-23-01-20-16 U Malom Lošinju, 3. rujna 2020. Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj …