U vrtiću se provode redoviti jaslički i vrtićki programi, posebni programi (program katoličkog vjerskog odgoja, program međunarodnih Eko škola, glazbena igraonica Notica) te programi javnih potreba (program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine i program predškole).

REDOVITI PROGRAM

Redoviti se program odvija u 16 odgojno-obrazovnih skupina kao cjelodnevni 10-satni te poludnevni 5-satni i 6-satni program, pri čemu se u jasličkim skupinama provodi samo 10-satni program, dok u vrtićkim skupinama postoji mogućnost izbora programa. Skupine se dijele prema kronološkoj dobi djeteta na jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 3. godine do polaska u školu). Jaslički program se provodi u centralnom objektu u Malom Lošinju te u objektima Nešpula i Žižula u Velom Lošinju. Cjelodnevni se vrtićki program provodi u centralnom objektu u Malom Lošinju te u objektima Perla u Malom Lošinju, Žižula u Velom Lošinju te Žalići u Nerezinama.

Ciljevi redovitih programa su osiguranje dobrobiti za dijete, cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te razvoj kompetencija.

Sobe dnevnog boravka su općom i didaktičkom opremom prilagođene potrebama programa, a djeca mogu, ovisno o organizaciji aktivnosti, koristiti i druge prostore vrtića. Dolazak djece u vrtić je fleksibilan, roditelji mogu dovesti i odvesti dijete iz vrtića tijekom radnog vremena skupine. Ukoliko imaju interes, djeca mogu (uz dogovor i nadzor odgajatelja) posjećivati i druge odgojno-obrazovne skupine.

 

KRAĆI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

Kraći vrtićki program koji je namijenjen djeci školskim obveznicima u tekućoj pedagoškoj godini čiji roditelji putem anketa iskažu interes, a provodi se dva puta tjedno u centralnom objektu u Malom Lošinju. Program provode odgojiteljice sa završenim teološko-katehetskim doškolovanjem za vjerski odgoj djece predškolske dobi.

Ciljevi programa su njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

 

PROGRAM MEĐUNARODNIH EKO ŠKOLA

Program koji se provodi kontinuirano tijekom pedagoške godine u svim odgojno-obrazovnim skupinama vrtića prema potrebama i interesima djece. Status Eko škole po četvrti put je obnovljen 2018. godine. Tematske cjeline za pedagošku godinu 2018/2019. su (1) Kulturna baština otoka Lošinja i (2) Odvajanje otpada.

Ciljevi programa su upoznavanje te proširivanje znanja o kulturnoj baštini otoka Lošinja te očuvanje i njegovanje tradicije i običaja kraja u kojem živimo kao i razvijanje svijesti o potrebi i važnosti razvrstavanja otpada, recikliranju te očuvanju prirode i okoliša otoka Lošinja.

 

GLAZBENA IGRAONICA NOTICA

Program koji je namjenjen djeci od 3 godine do polaska u školu čiji roditelji putem ankete iskažu interes. Glazbena igraonica se odvija u popodnevnim satima dva puta tjedno po 60 minuta (osam sati mjesečno), a provodi ga odgojiteljica s dodatnim glazbenim obrazovanjem. Program obuhvaća 22 djece vrtićke dobi.

Ciljevi glazbene igraonice su kroz glazbeni medij, kao jedan od najspontanijih načina izražavanja sebe u ranom djetinjstvu, razvijati sve djetetove potencijale i sposobnosti te kroz iskustveno učenje jačati želju djeteta za uključivanjem u različite glazbene aktivnosti.

 

PROGRAM ZA DJECU PRIPRADNIKE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE

Cjelodnevni redoviti vrtićki program koji se provodi u jednoj mješovitoj vrtićkoj odgojno-obrazovnoj skupini u objektu Perla u Malom Lošinju. Program provode odgojiteljice s dodatnim  obrazovanjem na talijanskom jeziku.

Ciljevi programa su osigurati poticajno okruženje  (prostor, opremu, stručni kadar, raznovrsne aktivnosti i dr.) u kojem će djeca, na talijanskom jeziku i uz specifične sadržaje kulturne baštine talijanske nacionalne manjine, razviti svoje pune potencijale, zadovoljiti aktualne interese i potrebe, stjecanje znanja, vještine i navike potrebne za razvoj cjelovite dječje osobnosti.

 

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u školu. Provodi se kao kraći program za djecu koja ne pohađaju vrtić, odnosno kao integrirani program za djecu koja ga pohađaju. Program je namijenjen djeci školskim obveznicima, a integriran je u redoviti program odgojno-obrazovnih. Također, program predškole namjenjen je i djeci školskim obveznicima koji ne pohađaju vrtić. Program se provodi u popodnevnim satima u trajanju od 250 sati; odnosno, ako se na natječaj javi broj djece manji od deset, djeca se uključuju u redovne programe odgojno-obrazovnih skupina u trajanju od 250 sati.

Cilj programa je osigurati okružje u kojem će djeca najviše moguće razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima život, rasta i razvoja, što ih u školi očekuju.

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprijeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.