Javni poziv za upis

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 601-02/20-03/01
URBROJ: 2213-23-06-20-18

U Malom Lošinju, 25. rujna 2019. 

Na temelju članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te Programa predškole i suglasnosti na ustroj i provedbu Programa predškole u organizaciji Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju KLASA: 601-02/14-03/00673, URBROJ: 533-25-15-0012 od 5. 6. 2015. godine,  Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 25. rujna 2020. uputilo je:

JAVNI POZIV 

za upis u Program predškole u pedagoškoj godini 2020/2021.

  1. Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj objavljuje upis u Program predškole za djecu koja su rođena u razdoblju od 1. 4. 2014. do 31. 3. 2015. godine.
  2. Program će se odvijati u trajanju od 250 sati, u objektu Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj, Omladinska 14, od 16:00 do 18:30 sati, od ponedjeljka do petka.
  3. Djeca koja nisu upisana u redoviti program su obveznici pohađanja  Programa predškole, ako su rođena u razdoblju od 1. 4. 2014. do 31. 3. 2015. godine.
  4. Upis u Program predškole provodi se u razdoblju od 1. 10. 2020. do 15. 10. 2020. godine. 
  5. Zahtjev za upis u Program predškole  s potrebnom dokumentacijom dostavlja se putem elektronske pošte na e-mail adresu. upisicvrcak@gmail.com ili poštom na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, Omladinska 14.
  6. Obrazac zahtjeva za upis u Program predškole  može se preuzeti sa mrežne stranice Vrtića www.dvc-mali-losinj.hr.
  7. Provedba programa trajat će od 2. 11. 2020. godine do 31. 3. 2021.  godine.
  8. U slučaju malog odaziva moguće su promjene u načinu i organizaciji provedbe Programa predškole.
  9. Program predškole financira u cijelosti Grad Mali Lošinj.
  10. Rezultati upisa u Program predškole  bit će objavljeni na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, kao i na oglasnim pločama Vrtića, dana 23. listopada 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća

v.r. Elvis Živković