Naknadni postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju

Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju objavljuje naknadni postupak upisa djece rane i predškolske dobi u redovite programe za pedagošku godinu 2023/2024. u upisnom roku

od 8. studenog 2023. do 15. studenog 2023. godine.

 

Postupak upisa u jaslice (od jedne do tri godine) vršit će se za djecu koja najkasnije 30. studenoga 2023. navršavaju godinu dana.

Postupak upisa u vrtić (od tri godine do polaska u školu) vršit će se za djecu koja najkasnije 30. studenoga 2023. navršavaju tri godine.

 

Zahtjev za upis s pripadajućim ispravama podnosi se putem elektronske pošte na e-mail adresu upisicvrcak@gmail.com najkasnije do 15. studenog 2023. Zahtjev treba popuniti čitko i potpisati od strane roditelja ili skrbnika. Privitci koji se šalju elektronskom poštom trebaju biti potpuni i čitljivi. O terminu inicijalnog razgovora roditelji će biti obaviješteni putem elektronske pošte.

 

Odluka o naknadnom postupku upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju u pedagoškoj godini 2023/2024.