NATJEČAJ za za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-07/18-01/01
URBROJ: 2213-23-06-18-1

U Malom Lošinju, 11. siječnja 2018.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) i članka 49. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 23.11.2010. godine KLASA. 601-02/10-01/07, URBROJ: 2213/01-01-01-10-01, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. prosinca 2017. donesena je

O D L U K A
o objavi

N A T J E Č A J A
za izbor i imenovanje
ravnatelja Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Za ravnatelja ustanove može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete:

 1. za odgojitelja ili stručnog suradnika sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)
 2. najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
 3. hrvatski državljanin
 4. osoba nije pravomoćno osuđena, niti je protiv nje pokrenut kazneni postupak za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj preslici.

Na natječaj treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) prijavu na natječaj
b) životopis kandidata
c) dokaze o ispunjavanju uvjeta prema rednom broju uvjeta:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu
 2. dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili druga odgovarajuća potvrda)
 3. domovnica
 4. potvrde od nadležnog suda:
  1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)
  2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj se objavljuje dana 15. siječnja 2018.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku u Novom listu, a obavijest o objavi natječaja, sukladno članku 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13,85/15) objavljuje se i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, www. dvc-mali-losinj.hr.

Rok za obavijest kandidata je 45 dana od posljednjeg dana za podnošenje prijava.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom:
JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE
RAVNATELJA – NE OTVARATI,

na adresu:
UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK
Omladinska 14
Mali Lošinj

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Martina Lipovac, prof. v.r.