Natječaj za radna mjesta

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 601-01/24-02/01
URBROJ: 2170-10-2-06-24-39

U Malom Lošinju, 10. srpnja 2024.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (‘Narodne novine’ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju objavilo je

N A T J E Č A J za radna mjesta

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA
– na određeno puno radno vrijeme, zamjena 3 izvršitelja/izvršiteljice

Uvjeti

sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (‘Narodne novine’ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22, 101/23) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”133/97)

a) preddiplomski sveučilišni studij
b) preddiplomski stručni studij
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima
d) diplomski sveučilišni studij
e) specijalistički diplomski stručni studij
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.("Narodne novine" 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22, 101/23).

Utvrđen je rok za probni rad u trajanju od 60 dana.

Za radna mjesta mogu se natjecati i kandidati koji nemaju položen stručni ispit.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji su navedeni u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Svi kandidati dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu ili molbu
2. životopis
3. dokaz o stečenom stupnju i vrsti stručne spreme
4. dokaz o državljanstvu
5. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), ne stariju mjesec dana od dana objave natječaja
6. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), ne stariju mjesec dana od dana objave natječaja
7. potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere (članak 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), ne stariju mjesec dana od dana objave natječaja

Kandidat koji ima prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13. 152/14, 39/18, 32/20), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je istaknuti u prijavi za natječaj pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima i dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, odnosno propisanu dokumentaciju kojom dokazuje prednost zapošljavanja koja je određena navedenim posebnim zakonima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobu iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21, 156/23). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se pogledati na na poveznici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima a odnosi se na osobu iz članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na natječaj treba dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja iz članka 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se pogledati na na poveznici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koje se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima a odnosi s na osobu sukladno čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve zakonom predviđene dokaze temeljem kojih se može utvrditi prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.
Natječaj se objavljuje dana 10. srpnja 2024. istovremeno na mrežnoj stranici i na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr) kao i na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 18. srpnja 2024.

Prijava s dokumentacijom može se dostaviti zemaljskom poštom na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj, elektroničkom poštom na adresu cvrcaklosinj@gmail.com ili osobnom dostavom.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da DJEČJI VRTIĆ CVRČAK, u Malom Lošinju može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka i zapošljavanja, sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića, u skladu sa važećim propisima.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, ali prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat obvezan je dostaviti dokumentaciju u izvornicima ili u ovjerenim preslikama. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat obvezan je dostaviti potvrdu o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja kao i potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana.
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK u Malom Lošinju kao tijelo javne vlasti dužno je objaviti na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr obavijest o rezultatima natječajnog postupka u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Obavijest o rezultatima natječajnog postupka koju je tijelo javne vlasti dužno objaviti sadrži ime i prezime izabranog kandidata te vrstu i stupanj stručne spreme koju posjeduje izabrani kandidat.

Kandidatima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Marijana Dragoslavić, mag.prim.educ.v.r.