Natječaj za radna mjesta

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
Klasa: 601-02/14-03/01
Ur.broj: 2213-23-01-14-29
U Malom Lošinju, 13.05.2014. godine

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće, Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj donosi:

O D L U K U
o objavi natječaja za radno mjesta

1. Odgojitelj predškolske djece
– na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:

  • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij,
  • sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij,
  • odgojitelj predškolske djece, VŠS,
  • položen stručni ispit;
  • hrvatski državljanin;
  • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)

 

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis kandidata i odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta, ovjerene preslike.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 21.05.2014. godine.

Prijave s priloženom potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na slijedeću adresu: Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.