Natječaj za radna mjesta

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 601-01/23-02/01
URBROJ: 2213-23-06-23-2
U Malom Lošinju, 11. siječnja 2023._

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i odluke Upravnog vijeća od dana 21. prosinca 2022. objavljuje se

Natječaj za radna mjesta

1. ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA
– na određeno puno radno vrijeme, zamjena 3 izvršitelja/izvršiteljice
– na određeno puno radno vrijeme, do 31.8.2023. 1 izvršitelj/izvršiteljica povećan opseg posla

2. POMOĆNI KUHAR/SPREMAČ- POMOĆNA KUHARICA/SPREMAČICA
– na određeno puno radno vrijeme najdulje do 31.12.2023. 1 izvršitelj/izvršiteljica povećan opseg posla(područni odjel u Nerezinama)

Utvrđen je rok za probni rad u trajanju od 60 dana.

Uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 1.
sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”133/97)

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2.
– niža stručna sprema ugostiteljskog smjera, osnovna škola

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.(“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22).
Svi kandidati dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavu ili molbu,
  2. životopis,
  3. dokaz o stečenom stupnju i vrsti stručne spreme,
  4. dokaz o državljanstvu.
  5. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne stariju mjesec dana od dana objave natječaja,
  6. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne stariju mjesec dana od dana objave natječaja,
  7. potvrdu Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere (članak 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne stariju mjesec dana od dana objave natječaja.

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. mogu se natjecati i kandidati koji nemaju položen stručni ispit.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i jednako se odnose na muški i ženski rod.

Kandidat koji ima prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13. 152/14, 39/18, 32/20), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je istaknuti u prijavi za natječaj pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima i dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, odnosno propisanu dokumentaciju kojom dokazuje prednost zapošljavanja koja je određena navedenim posebnim zakonima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobu iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843  , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  mogu se pogledati na:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBD
R%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima a odnosi se na osobu iz članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na natječaj treba dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja iz članka 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843  , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se pogledati na

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koje se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima a odnosi s na osobu sukladno čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve zakonom predviđene dokaze temeljem kojih se može utvrditi prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Natječaj se objavljuje dana 11. siječnja 2023. istovremeno na mrežnoj stranici i na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr) kao i na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za dostavu prijava na natječaj je 19. siječnja 2023.

Prijava s dokumentacijom može se dostaviti zemaljskom poštom na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj, elektroničkom poštom na adresu cvrcaklosinj@gmail.com ili osobnom dostavom.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da DJEČJI VRTIĆ CVRČAK, u Malom Lošinju može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka i zapošljavanja, sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića, u skladu sa važećim propisima.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, ali prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat obvezan je dostaviti dokumentaciju u izvornicima ili u ovjerenim preslikama. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat obvezan je dostaviti potvrdu o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja predškolske djece kao i potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana.
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK u Malom Lošinju kao tijelo javne vlasti dužno je objaviti na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr obavijest o rezultatima natječajnog postupka u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. Osim objave rezultata natječajnog postupka na mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK u Malom Lošinju, svi pristupnici ovog natječaja bit će obaviješteni i zemaljskom poštom.
Obavijest o rezultatima natječajnog postupka koju je tijelo javne vlasti dužno objaviti sadržava ime i prezime izabranog kandidata te vrstu i stupanj stručne spreme koju posjeduje izabrani kandidat. Kandidatima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.