Natječaj za radna mjesta

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
Klasa: 601-02/15-03/01
Ur.broj: 2213-23-06-15-15
U Malom Lošinju, 10.03.2015. godine

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće, na sjednici održanoj dana 02.03.2015. godine donosi:

O D L U K U
o objavi natječaja za radno mjesto

  1. Odgojitelj predškolske djece 
    na određeno puno radno vrijeme zamjena za djelatnicu – 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti pod točkom 1.

  • preddiplomski sveučilišni studij ili  stručni studij,
  • sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij,
  • odgojitelj predškolske djece, VŠS,
  • položen stručni ispit;

Ostali uvjeti  za sva radna mjesta:

  • hrvatski državljanin;
  • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku  25. Zakona o predškolskom  odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis kandidata i odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Rok za podnošenje prijava je 19.03.2015. godine.

Prijave s priloženom potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:
Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Martina Lipovac