Natječaj za radna mjesta

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
Klasa: 601-02/15-03/1
Ur.broj: 2213-23-06-15-56
U Malom Lošinju, 13. 10. 2015. godine

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke Upravnog vijeća od 30. 9. 2015. godine, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj donosi:

O D L U K U
o objavi natječaja za radna mjesta

 1. Odgojitelj predškolske djece 
  na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2016. godine – 1 izvršitelj
 2. Odgojitelj predškolske djece
  na određeno puno radno vrijeme, zamjene za odsutne djelatnike – 2 izvršitelja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij
 • sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
 • odgojitelj predškolske djece, VŠS
 • položen stručni ispit
 • hrvatski državljanin
 • nepostojanje zapreka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)
 • probni rok 60 dana

Kandidati su dužni priložiti:

  • prijavu za natječaj
  • životopis
  • domovinicu ili osobnu iskaznicu (presliku)
  • diploma odnosno potvrda kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (presliku ili izvornik)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku ili izvornik)
  • potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 1 mjeseca od objave natječaja), (presliku ili izvornik)
  • dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):
   a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju , (izvornik)
   b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), (izvornik)

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja (od 13.10.2015.)

Prijave s priloženom potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na slijedeću adresu: Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Original dokumentacija ili ovjerene preslike se vraćaju kandidatima koji nisu izabrani.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13) natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Vrtića i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na oglasnim mjestima Vrtića i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O ishodu natječaja kandidatima će biti dostavljena pisana obavijest.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Martina Lipovac