Natječaj za radna mjesta lipanj 2018.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-07/18-03/01
URBROJ: 2213-23-06-18-29
U Malom Lošinju, 6. lipnja 2018.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj donijelo je sljedeću

O D L U K U
o objavi

Natječaja za radna mjesta

 1. Odgojitelj predškolske djece
  na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
 2. Odgojitelj predškolske djece
  na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 3 izvršitelja

Uvjeti pod rednim brojem 1. i 2.:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij
 • sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
 • odgojitelj predškolske djece, VŠS
 • položen stručni ispit
 • hrvatski državljanin
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)

 

Kandidati su dužni priložiti:

 • prijavu za natječaj
 • životopis
 • diplomu
 • 1. uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu za odgojitelja predškolske djece
 • domovnicu
 • potvrde od nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci:
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)
  • b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

Dokumentacija se može dostaviti u originalu, ovjerenoj preslici ili samo preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve zakonom predviđene dokaze o pravu na koje se poziva.

Ova odluka će biti objavljena dana 11. lipnja 2018. istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www. dvc-mali-losinj.hr) kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijava na natječaj istječe 19. lipnja 2018.

Prijave s dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:
Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem pošte i mrežne stranice Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, www.dvc-mali-losinj.hr.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Martina Lipovac, prof.