Natječaj za radna mjesta rujan 2018.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 601-02/18-03/01
URBROJ: 2213-23-06-18-47
U Malom Lošinju, 27. rujna 2018.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj donijelo je dana 27. rujna 2018. sljedeću:

O D L U K U
O OBJAVI

NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

 1. RADNIK/ICA NA ODRŽAVANJU (DOMAR, VOZAČ)
  na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 2. SPREMAČ/ICA
  na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 • srednja stručna sprema
 • 1 godina radnog iskustva
 • ispit ložača centralnog grijanja
 • vozački ispit B kategorije
 • probni rad 30 dana

 

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2:

 • NSS
 • hrvatski državljanin
 • probni rad 30 dana

 

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. diplomu
 3. potvrda o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja i vozačka dozvola za B kategoriju (odnosi se na radno mjesto pod rednim brojem 1)
 4. domovnicu ili osobnu iskaznicu
 5. potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja)
 6. potvrde od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/ kandidatkinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

Dokumentacija se može dostaviti u originalu, ovjerenoj preslici ili samo preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan/a je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se pogledati – ovdje.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema drugim posebnim zakonima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve zakonom predviđene dokaze o pravu na koje se poziva.

Izabrani kandidati za radna mjesta pod rednim brojevima 1 i 2 moraju imati i utvrđenu zdravstvenu sposobnost, prije sklapanja ugovora o radu.

Ova odluka će biti objavljena dana 1. listopada 2018. istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr.) kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijava na natječaj istječe 9. listopada 2018.

Prijave s dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:
Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem pošte i mrežne stranice Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, www.dvc-mali-losinj.hr.

Prije odabira, predloženi kandidati/kandidatkinje koji su dostavili/e dokumentaciju u preslici bit će pozvani da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Kandidatima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Predsjednica Upravnog vijeća
v.r. Martina Lipovac, prof.