NATJEČAJ za radna mjesta siječanj 2018.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-07/18-01/01
URBROJ: 2213-23-06-18-2

U Malom Lošinju, 11. siječnja 2018.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće je donijelo

O D L U K U
o objavi

N A T J E Č A J A
za radna mjesta

 1. Odgojitelj predškolske djece
  na neodređeno puno radno vrijeme, zamjena 1 izvršitelj
 2. Odgojitelj predškolske djece, za program na talijanskom jeziku
  na određeno puno radno vrijeme, zamjena 1 izvršitelj
 3. Pomoćna kuharica
  na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj
 4. Spremačica
  Na određeno nepuno radno vrijeme 4 sata do 31.8.2018. 1 izvršitelj

Uvjeti pod rednim brojem 1.:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij
 • sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
 • odgojitelj predškolske djece, VŠS
 • položen stručni ispit
 • hrvatski državljanin
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)

Uvjeti pod rednim brojem 2.:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij
 • sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
 • odgojitelj predškolske djece, VŠS
 • položen stručni ispit
 • uvjeti sukladno članku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” 51/00 I 56/00)
 • hrvatski državljanin
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)

Uvjeti pod rednim brojevima 3. i 4.

 • NSS
 • 15 dana
 • hrvatski državljanin
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati su dužni priložiti:

 1. prijavu za natječaj
 2. životopis
 3. diplomu
 4. uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu za odgojitelja predškolske djece
 5. za radno mjesto pod rednim br. 2 potvrdu o poznavanju talijanskog jezika na razini C1 ili C2
 6. domovnicu
 7. potvrde od nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci:
  a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)
  b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

Dokumentacija se može dostaviti u originalu, ovjerenoj preslici ili samo preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve zakonom predviđene dokaze o pravu na koje se poziva.

Ova odluka će biti objavljena dana 15.1.2018., istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www. dvc-mali-losinj.hr) kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijava na natječaj istječe 23.1.2018.

Prijave s dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:
Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem pošte i mrežne stranice Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, www.dvc-mali-losinj.hr.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Predsjednica Upravnog vijeća v.r.
Martina Lipovac, prof.