Natječaj za radna mjesta

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 601-01/22-02-01
URBROJ: 2213-23-06-22-4

U Malom Lošinju, 3. ožujak 2022.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj donesene dana 24. veljače 2022. objavljuje se

Natječaj za radna mjesta ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

 na neodređeno puno radno vrijeme – 2  izvršitelja /izvršiteljice

Uvjeti :

sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”133/97)

Probni rad je 60 dana.

Svi kandidati dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavu ili molbu (vlastoručno potpisanu)
  2. životopis
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  4. uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu
  5. dokaz o državljanstvu
  6. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne stariju mjesec dana od dana objave natječaja
  7. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne stariju mjesec dana od dana objave natječaja
  8. potvrdu Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere (članak 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne stariju mjesec dana od dana objave natječaja

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. U ovom natječaju riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi prije 18. prosinca 1997. i nemaju položen stručni ispit, dužni su dostaviti dokaz da su bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi prije navedenog datuma, na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece.

Pristupnik koji ima prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) te Zakona  o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13. 152/14, 39/18, 32/20)  dužan je istaknuti u prijavi za natječaj pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju kojom dokazuje prednost zapošljavanja koja je određena navedenim posebnim zakonima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobu iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja i dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  mogu se pogledati na https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima a odnosi se na osobu iz članka 48. stavaka 1 i 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na natječaj treba dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja iz članka 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13152/1439/1832/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ova odluka će biti objavljena dana 7. ožujka 2022.  istovremeno na mrežnoj stranici i na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr) kao i na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 22. ožujka 2022.

Prijava s dokumentacijom može se dostaviti zemaljskom poštom na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj, elektroničkom poštom na adresu cvrcaklosinj@gmail.com ili osobnom dostavom.

Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da DJEČJI VRTIĆ CVRČAK, u Malom Lošinju može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka i zapošljavanja, sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića, u skladu sa važećim propisima.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat obvezan je dostaviti dokumentaciju u izvornicima ili u ovjerenim preslikama. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat obvezan je imati utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja predškolske djece.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat obvezan je dostaviti i potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK u Malom Lošinju kao tijelo javne vlasti dužno je objaviti na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr obavijest o rezultatima natječajnog postupka u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. Osim objave rezultata natječajnog postupka na mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK u Malom Lošinju, svi pristupnici ovog natječaja bit će obaviješteni i zemaljskom poštom.

Obavijest o rezultatima natječajnog postupka koju je tijelo javne vlasti dužno objaviti sadržava ime i prezime izabranog kandidata te vrstu i stupanj stručne spreme koju ima izabrani kandidat.

Pristupnicima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.                                             

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Ida Saganić v.r