Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

Omladinska 14

51550 Mali Lošinj

KLASA: 601-01/23-02/01

URBROJ: 2213-23-06-23-1

U Malom Lošinju, 11. siječnja 2023.

 

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te članka 55. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak KLASA: 601-01/22-02/01, URBROJ: 2213-23-06-22-42, donesen dana 28. studenoga 2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Dječjeg vrtića Cvrčak

u Malom Lošinju

 

Za ravnatelja/ravnateljicu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

  1. a) sveučilišni diplomski studij ili
  2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. c) specijalistički diplomski stručni studij ili
  4. d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
  5. e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s prijašnjim propisima

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika

 

Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čije zasnivanje radnog odnosa postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na mandat u trajanju od pet godina.

 

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i stupnju stručne spreme

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o radnom iskustvu u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u trajanju najmanje pet godina

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da su kao odgojitelji odnosno stručni suradnici

bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi prije 18. prosinca 1997.

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natječaja

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natječaja

– uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb, sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja

 

Isprave se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17).

Izrazi koji se rabe u daljnjem tekstu ovog natječaja imaju rodno neutralno značenje i podjednako se odnose na muški i ženski rod.

 

Kandidat koji ima prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), Zakona  o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13. 152/14, 39/18, 32/20) te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je istaknuti u prijavi za natječaj pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima i dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, odnosno propisanu dokumentaciju kojom dokazuje prednost zapošljavanja koja je određena navedenim posebnim zakonima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobu iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843  , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  mogu se pogledati na

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBD
R%202021.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima a odnosi se na osobu iz članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na natječaj treba dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja iz članka 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se pogledati na

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobu sukladno čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog članka, temeljem kojih se može utvrditi prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) dokazuje to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)  natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.dvc-mali-losinj.hr i u „Narodnim novinama“.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice – ne otvarati«, osobnom dostavom ili zemaljskom poštom na adresu: Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju, Omladinska 14.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.                                          

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                   PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                             dr.sc. Marijana Dragoslavić, mag.prim.educ. v.r.

 

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja