U vrtiću se provode redoviti jaslički i vrtićki program, posebni programi (program katoličkog vjerskog odgoja, program međunarodnih Eko škola i program za roditelje Na putu ka pozitivnom roditeljstvu) te programi javnih potreba (program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, program predškole i program za darovitu djecu Mali istraživači).

 

REDOVITI PROGRAM

Redoviti se program odvija u 17 odgojno-obrazovnih skupina. Skupine se dijele prema kronološkoj dobi djeteta na jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 3. godine do polaska u školu). Jaslički program se provodi u centralnom objektu i objektu Perla u Malom Lošinju te u objektima Nešpula i Žižula u Velom Lošinju. Cjelodnevni se vrtićki program provodi u centralnom objektu u Malom Lošinju te u objektima Perla u Malom Lošinju, Žižula u Velom Lošinju te Žalići u Nerezinama.

Cilj redovitog programa je osiguranje dobrobiti za dijete, cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te razvoj kompetencija.

Sobe dnevnog boravka su općom i didaktičkom opremom prilagođene potrebama programa, a djeca mogu, ovisno o organizaciji aktivnosti, koristiti i druge prostore vrtića. Ukoliko imaju interes, djeca mogu (uz dogovor i nadzor odgajatelja) posjećivati i druge odgojno-obrazovne skupine.

 

KRAĆI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

je vrtićki program koji je namijenjen djeci školskim obveznicima u tekućoj pedagoškoj godini čiji roditelji putem anketa iskažu interes, a provodi se dva puta tjedno. Program provode odgojiteljice sa završenim teološko-katehetskim doškolovanjem za vjerski odgoj djece predškolske dobi.

Ciljevi programa su njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

 

PROGRAM MEĐUNARODNIH EKO ŠKOLA

je program koji se provodi kontinuirano tijekom pedagoške godine u svim odgojno-obrazovnim skupinama vrtića prema potrebama i interesima djece. Provedbom programa nastoji se ekološku dimenziju integrirati u sadržaje rada s djecom, učeći o okolišu kroz vlastito iskustvo, emocionalni doživljaj i kontakt s prirodom u neposrednom okruženju, uključujući roditelje, zaposlenike Vrtića i lokalnu zajednicu. Status Eko-škole je obnovljen 2020. godine, te je Vrtić stekao Zlatni status.

Ciljevi programa su upoznavanje te proširivanje znanja o kulturnoj baštini otoka Lošinja te očuvanje i njegovanje tradicije i običaja kraja u kojem živimo kao i razvijanje svijesti o potrebi i važnosti razvrstavanja otpada, recikliranju, očuvanju prirode i okoliša otoka Lošinja te razvijati svijest o važnosti zdravog načina življenja.

 

PROGRAM ZA RODITELJE NA PUTU KA POZITIVNOM RODITELJSTVU

Cilj programa je pružanje potpore roditeljima u realizaciji roditeljskih zadaća s naglaskom na odgojnu.

Svrha programa je kompenzacijski djelovati na osjećaj roditeljske kompetentnosti kako bi se osnažili u obnašanju svoje roditeljske uloge s ciljem razvoja kvalitetnog roditeljstva koje pozitivno djeluje na rast i razvoj djeteta i roditelja.  

 

PROGRAM ZA DJECU PRIPRADNIKE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE

je cjelodnevni redoviti vrtićki program koji se provodi u jednoj mješovitoj vrtićkoj odgojno-obrazovnoj skupini u objektu Perla u Malom Lošinju. Program provode odgojiteljice s dodatnim obrazovanjem na talijanskom jeziku.

Ciljevi programa su osigurati poticajno okruženje (prostor, opremu, stručni kadar, raznovrsne aktivnosti i dr.) u kojem će djeca, na talijanskom jeziku i uz specifične sadržaje kulturne baštine talijanske nacionalne manjine, razviti svoje pune potencijale, zadovoljiti aktualne interese i potrebe, stjecati znanja, vještine i navike potrebne za razvoj cjelovite dječje osobnosti.

 

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u školu. Provodi se kao kraći program (250 sati) za djecu koja ne pohađaju vrtić, odnosno kao integrirani program za djecu koja ga pohađaju. 

Cilj programa je osigurati okružje u kojem će djeca najviše moguće razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima život, rasta i razvoja, što ih u školi očekuju.

Osnovna zadaća programa je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

 

PROGRAM ZA DAROVITU DJECU MALI ISTRAŽIVAČI

je program koji se provodi kao kraći program, a obuhvaća potencijalno darovitu djecu. U sam proces prepoznavanja i identifikacije potencijalno darovite djece uključuju se roditelji, odgojitelji i stručne suradnice psihologinja i logopedinja.

Cilj programa je poticati maksimalan razvoj djetetovih sposobnosti, prilagođavanje specifičnim potrebama i mogućnostima svakog djeteta te iskazivanje kreativnosti i potencijala darovite djece.

Program provode odgojiteljice koje su završile edukaciju za poticanje područno-specifičnih darovitosti djeteta Stručno-razvojnog centra Dječjeg vrtića Iskrica u Zagrebu.