U vrtiću se provode redoviti jaslički i vrtićki program, posebni programi (program katoličkog vjerskog odgoja, program međunarodnih Eko škola i program za roditelje Na putu ka pozitivnom roditeljstvu) te programi javnih potreba (program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, program predškole i program za darovitu djecu Mali istraživači).

 

REDOVITI PROGRAM

se provodi u 18 odgojno-obrazovnih skupina. Jaslički se program provodi u centralnom objektu i objektu Perla u Malom Lošinju te u objektima Nešpula i Žižula u Velom Lošinju. Vrtićki se program provodi u centralnom objektu i objektu Perla u Malom Lošinju te u objektima Žižula u Velom Lošinju i Žalići u Nerezinama.

Cilj programa je osiguranje dobrobiti za dijete, cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te razvoj kompetencija. Osnovna zadaća programa je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina.

 

KRAĆI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

je vrtićki program koji je namijenjen djeci školskim obveznicima u tekućoj pedagoškoj godini čiji roditelji putem anketa iskažu interes za sudjelovanje u programu, a provodi se jednom tjedno u trajanju od 45 minuta. 

Cilj programa je njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

 

PROGRAM MEĐUNARODNIH EKO ŠKOLA

je program koji se provodi integrirano u redoviti odgojno-obrazovni program na nivou cijele Ustanove. Status Eko škole obnovljen je u srpnju 2022. godine.

Cilj programa je ekološku dimenziju integrirati u sadržaje rada s djecom, učeći o okolišu kroz vlastito iskustvo, emocionalni doživljaj i kontakt s prirodom u neposrednom okruženju, uključujući roditelje, djelatnike Vrtića i lokalnu zajednicu. 

 

PROGRAM ZA RODITELJE NA PUTU KA POZITIVNOM RODITELJSTVU

je program namijenjen roditeljima, a realizira se kroz ciklus tematskih radionica unutar jednog mjeseca.

Cilj programa je pružanje potpore roditeljima u realizaciji roditeljskih zadaća s naglaskom na odgojnu. Svrha programa je kompenzacijski djelovati na osjećaj roditeljske kompetentnosti kako bi se osnažili u obnašanju svoje roditeljske uloge s ciljem razvoja kvalitetnog roditeljstva koje pozitivno djeluje na rast i razvoj djeteta i roditelja.  

 

PROGRAM ZA DJECU PRIPRADNIKE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE

je cjelodnevni redoviti vrtićki program koji se provodi u jednoj mješovitoj vrtićkoj odgojno-obrazovnoj skupini u objektu Perla u Malom Lošinju. 

Cilj programa je osigurati poticajno okruženje u kojem će djeca, na talijanskom jeziku i uz specifične sadržaje kulturne baštine talijanske nacionalne manjine, razviti svoje pune potencijale, zadovoljiti aktualne interese i potrebe te stjecati znanja, vještine i navike potrebne za razvoj cjelovite dječje osobnosti.

 

PROGRAM PREDŠKOLE

se provodi integrirano u redoviti program odgojno-obrazovnih skupina za djecu koja su polaznici Vrtića, odnosno kao program od 250 sati za djecu koja ne pohađaju vrtić.

Cilj programa je osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Osnovna zadaća programa je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. 

 

PROGRAM ZA DAROVITU DJECU MALI ISTRAŽIVAČI

obuhvaća potencijalno darovitu djecu, a provodi se jednom tjedno u trajanju od 60 minuta u centralnom objektu Vrtića. 

Cilj programa je poticati maksimalan razvoj djetetovih sposobnosti uz prilagođavanje specifičnim potrebama i mogućnostima svakog djeteta te iskazivanje kreativnosti i potencijala darovite djece. Zadaće programa temelje se na respektiranju osnovnih i posebnih potreba darovite djece, o čijem zadovoljavanju ovisi njihov cjelokupni daljnji razvoj.