Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-07/21-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-21-12

U Malom Lošinju, 23. prosinca 2021.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. svibnja 2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. KLASA: 601-02/21-03/01, URBROJ: 2213-23-06-21-11 od 10. lipnja 2021. i članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavlja se

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. prosinca 2021., za radna mjesta:

1. ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

1.1. na određeno puno radno vrijeme, zamjena 3 izvršitelja / izvršiteljice
1.2. na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. 2 izvršitelja / izvršiteljice

Na natječaj nisu pristigle prijave kandidata koji ispunjavaju uvjete te je na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2021. donesena odluka sukladno članku 26. stavak 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) da se ugovor o radu može sklopiti najdulje do pet mjeseci sa sljedećim kandidatima :

  1. ELEONORE FUZUL, stručna prvostupnica predškolskog odgoja bez položenog stručnog ispita
  2. ANDREA MUŽIĆ, sveučilišna prvostupnica ekonomije i studentica treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  3. VALENTINA MOKORIĆ, SSS apsolventica preddiplomskog stručnog studija predškolskog odgoja
  4. EMA BATISTIĆ, SSS, studentica preddiplomskog stručnog studija predškolskog odgoja

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ.