Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/22-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-22-1

U Malom Lošinju, 2. ožujka 2022.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. svibnja 2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. KLASA: 601-02/21-03/01, URBROJ: 2213-23-06-21-11 od 10. lipnja 2021. i  članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavlja se

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 7. veljače 2022., za radna mjesta:

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

1.1. na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 1  izvršitelj / izvršiteljica

1.2. na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. – 1 izvršitelj / izvršiteljica

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, održanoj dana 24. veljače 2022. donesena je sljedeća odluka:

Za radno mjesto na određeno puno radno vrijeme, zamjena, nije izvršen izbor jer je povratkom radnice na rad prestala potreba za zamjenom.

Za radno mjesto odgojitelj predškolske djece na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022.  izabrana je Kristina Košuta, odgojitelj predškolske djece. VŠS.

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.