Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/22-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-22-2

U Malom Lošinju, 4. travnja 2022.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. svibnja 2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. KLASA: 601-02/21-03/01, URBROJ: 2213-23-06-21-11 od 10. lipnja 2021. i  članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavlja se

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 7. ožujka 2022., za radna mjesta:

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

Na neodređeno puno radno vrijeme –  2 izvršitelja / izvršiteljice

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, održanoj dana 30. ožujka 2022. donesena je sljedeća odluka:

Za jedno radno mjesto na neodređeno puno radno vrijeme izvršen izbor u osobi Kristina Košuta  VŠS odgojitelj predškolske djece. Na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece bila zaposlena prije 18. prosinca 1997. godine.

Za drugo radno mjesto ugovor o radu sklapa se do 5 mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), a izbor je stručna prvostupnica predškolskog odgoja i obrazovanja, pripravnica Ana Bodiš.

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.