Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/22-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-22-3

U Malom Lošinju, 24. svibnja 2022.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. svibnja 2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. KLASA: 601-02/21-03/01, URBROJ: 2213-23-06-21-11 od 10. lipnja 2021. i  članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavlja se

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28. travnja 2022., za radna mjesta:

odgojitelj / odgojiteljica predškolske djece

  • na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. – 2  izvršitelja /izvršiteljice
  • na određeno puno radno vrijeme, zamjene – 3 izvršitelja/izvršiteljice

Na temelju odluke donesene na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19. svibnja 2022. godine izbor kandidata je izvršen na sljedeći način:

  1. Daria Brozić do 31.kolovoza 2022. (SSS)
  2. Ema Batistić do 31. kolovoza 2022. (SSS)
  3. Tjaša Andrenšek, zamjena, stručna prvostupnica predškolskog odgoja
  4. Eleonore Fuzul, zamjena, stručna prvostupnica predškolskog odgoja
  5. Andrea Mužić, zamjena, sveučilišna prvostupnica ekonomije i treća godina na studiju predškolskog odgoja

Ugovor o radu izabrani kandiidati sklapaju najduže do 5 mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), jer kandidati ne ispunjavaju u cijelosti uvjete natječaja.

 RAVNATELJICA

Melita Muškardin, mag. praesc.educ.