Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/22-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-22-5

U Malom Lošinju, 28. studenog 2022.
Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601 02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. svibnja 2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. KLASA: 601-02/21-03/01, URBROJ: 2213-23-06-21-11 od 10. lipnja 2021. i članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (‘Narodne novine’, br. 25/13. i 85/15, 69/22 ) dostavlja se

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. studenoga 2022., za radna mjesta:

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA – na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2023. 2 izvršitelja / izvršiteljice (povećan opseg posla)

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, održanoj dana 28. studenoga 2022. donesena je sljedeća odluka:
Za jedno radno mjesto izvršen izbor u osobi Marija Eliza Sereki, sveučilišna prvostupnica predškolskog odgoja i obrazovanja.

Za drugo radno mjesto nije donesena odluka o izboru kandidata.

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.