OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/23-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-23-1
U Malom Lošinju, 1. veljače 2023.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601- 02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601 02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17- 03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. svibnja 2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. KLASA: 601-02/21-03/01, URBROJ: 2213-23-06-21-11 od 10. lipnja 2021. i članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (‘Narodne novine’, br. 25/13. i 85/15, 69/22 ) dostavlja se OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj za radna mjesta objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11. siječnja 2023. do 19. siječnja 2023. i to za:

1. ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA
– na određeno puno radno vrijeme, zamjena 3 izvršitelja/izvršiteljice
– na određeno puno radno vrijeme, do 31.8.2023. 1 izvršitelj/izvršiteljica povećan opseg posla

2. POMOĆNI KUHAR/SPREMAČ- POMOĆNA KUHARICA/SPREMAČICA
– na određeno puno radno vrijeme najdulje do 31.12.2023. 1 izvršitelj/izvršiteljica povećan opseg posla (područni odjel u Nerezinama)

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, održanoj dana 25. siječnja 2023. donesena je sljedeća odluka:

1. ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA
Za radno mjesto odgojitelja nije pristigla niti jedna pravovremena i potpuna prijava kandidata koji ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za rad na radnom mjestu odgojitelja te je stoga odlučeno sljedeće:

Za zamjenu privremeno nenazočnih odgojitelja sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), najdulje do pet mjeseci izabrane su sljedeće kandidatkinje: Laura Raić, Sara Blagojević (obje kandidatkinje su dana 27.1.2023. godine stekle naziv stručne prvostupnice predškolskog odgoja) i Andrea Mužić (bacc oec.)

Za radno mjesto do 31.8.2023. godine (ponovljeni natječaj) također sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), najdulje do pet mjeseci izabrana je Sandra Jureković, magistra pedagogije.

2. POMOĆNI KUHAR/SPREMAČ- POMOĆNA KUHARICA/SPREMAČICA
Za navedeno radno mjesto izabrana je Barbara Kučić Drenovski.

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.