Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/23-01/01
UR.BROJ: 2170-10-2-01-23-3
U Malom Lošinju, 3. travnja 2023.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601- 02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601 02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17- 03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. svibnja 2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. KLASA: 601-02/21-03/01, URBROJ: 2213-23-06-21-11 od 10. lipnja 2021. i članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (‘Narodne novine’, br. 25/13. i 85/15, 69/22 ) dostavlja se OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. ožujka 2023. do 23. ožujka 2023., za sljedeća radna mjesta:

1. ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA
– na neodređeno puno radno vrijeme 2 izvršitelja/izvršiteljice
– na određeno puno radno vrijeme, zamjena 2 izvršitelja/izvršiteljice

2. SPREMAČ/SPREMAČICA
– na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/izvršiteljica povećan opseg posla najduže do 31.8.2024.

3. POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA
– na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/izvršiteljica povećan opseg posla najduže do 31.8.2024.

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, održanoj dana 29. ožujka 2023. donesena je sljedeća odluka:

1. ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

Na neodređeno puno radno vrijeme izabrane su sveučilišne prvostupnice ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Laura Raić i Sara Blagojević.

Na određeno puno radno vrijeme, zamjena za odsutnu djelatnicu izabrana je sveučilišna prvostupnica predškolskog odgoja Marija Eliza Sereki.

Na određeno puno radno vrijeme, zamjena za odsutnu djelatnicu, ali najduže do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), izabrana je Ema Batistić, srednja stručna sprema.

2. SPREMAČ/SPREMAČICA
Na određeno puno radno vrijeme izabrana je Stoja Miočić, srednja stručna sprema

3. POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA
Na određeno puno radno vrijeme izabrana je Sofije Gashi, niža stručna sprema

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.