Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/23-01/01
UR.BROJ: 2170-10-2-01-23-4
U Malom Lošinju, 10. svibnja 2023.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601- 02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601 02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17- 03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. svibnja 2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. KLASA: 601-02/21-03/01, URBROJ: 2213-23-06-21-11 od 10. lipnja 2021. i članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (‘Narodne novine’, br. 25/13. i 85/15, 69/22 ) dostavlja se

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13. travnja 2023. do 24. travnja 2023., za sljedeća radna mjesta:

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA – na određeno puno radno vrijeme, zamjena 2 izvršitelja/izvršiteljice

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, održanoj dana 8. svibnja 2023. donesena je sljedeća odluka:

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA
Na određeno puno radno vrijeme, zamjena za odsutnu djelatnicu, ali najduže do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), izabrana je Sandra Jureković, magistra pedagogije.

Za drugo radno mjesto odgojitelja izbor nije izvršen te će se natječaj ponoviti.

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.