Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-07/19-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-19-4
U Malom Lošinju, 8 svibnja 2019.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog 13.7.2015. godine KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavljamo

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Na natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 3. travnja 2019. godine, za radna mjesta:

ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelj/izvršiteljica

ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 3 izvršitelja/izvršiteljica

Prijavljeni kandidati ne ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja te nije izvršen izbor kandidata za navedena radna mjesta.
Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26. travnja 2019. radi odvijanja odgojno-obrazovnog rada, sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ 10/97,107/07 i 94/13), donesena je Odluka o zasnivanju radnog odnosa najdulje do 31. kolovoza 2019. s kandidatima: M. Miočić, N. Antunović, A. Bodiš, K. Jovanov i T. Andrenšek.

Ravnateljica
v.r. Melita Muškardin, mag praesc.educ

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA