Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/23-01/01
UR.BROJ: 2170-10-2-01-23-5

U Malom Lošinju, 8. lipnja 2023.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. svibnja 2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. KLASA: 601-02/21-03/01, URBROJ: 2213-23-06-21-11 od 10. lipnja 2021. i članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15, 69/22 ) dostavlja se

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 17. svibnja 2023. do 31. svibnja 2023., za sljedeća radna mjesta:

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA
na određeno puno radno vrijeme, zamjena 2 izvršitelja/izvršiteljice

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, održanoj dana 5. lipnja 2023. donesena je sljedeća odluka:

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA
Na određeno puno radno vrijeme, zamjena za odsutnu djelatnicu izabrana je Vlatka Joščić, sveučilišna prvostupnica predškolskog odgoja.

Na određeno puno radno vrijeme, zamjena za odsutnu djelatnicu, ali najduže do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), izabrana je Andrea Mužić, prvostupnica ekonomije i studentica predškolskog odgoja i obrazovanja.

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ.