Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj 
KLASA: 112-07/19-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-19-5 

U Malom Lošinju, 2. rujna 2019. 

Na temelju članka 10. stavak 1. podstavak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i i 85/15) i članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06- 16-49 od 5. prosinca 2016.), i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. Svibnja 2017., dostavljam 

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka 

Na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljen je natječaj, dana 6. kolovoza 2019. godine, za radna mjesta: 

1. ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme 2 izvršitelj/izvršiteljica

  • Iva Plavac, VŠS, odgojiteljica predškolske djece
  • Kristina Badurina, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

2. ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno puno radno vrijeme, zamjena 4 izvršitelja/izvršiteljica 

  • Sara Badurina stručna prvostupnica predškolskoga odgoja
  • Vlatka Joščić stručna prvostupnica predškolskog odgoja
  • Natalia Antunovića, stručna prvostupnica predškolskog odgoja
  • Monika Miočić sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ravnateljica 

v.r. Melita Muškardin, mag praesc.educ.

Obavijest o ishodu natječaja