Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj 

KLASA: 112-07/19-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-19-7
U Malom Lošinju, 4. studenog 2019. 

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15- 02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. Svibnja 2017, te članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavljamo 

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka 

Na natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, i 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 17. listopada 2019.. godine, za radna mjesta:

  1. ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE
    na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/izvršiteljica
  2. ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE – PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA na određeno nepuno radno vrijeme četiri sata dnevno, na godinu dana 2 izvršitelja/izvršiteljica
  3. STRUČNI/A SURADNIK/ICA PEDAGOG/PEDAGOGINJA na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/izvršiteljica 

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. listopada 2019. donesene su sljedeće odluke o zasnivanju 

radnog odnosa za radna mjesta pod rednim brojem: 

  1. SARA BADURINA, stručna prvostupnica predškolskog odgoja s položenim stručnim ispitom 
  2. ELIZABETA VUČKOVIĆ, sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i
    DORIS MUSTAĆ, stručna prvostupnica predškolskog odgoja
  3. DORIS VEŠKOVIĆ MUŠKARDIN, magistra pedagogije i magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti s položenim stručnim ispitom za rad u predškolskoj ustanovi. 

Ravnateljica 

v.r. Melita Muškardin, mag praesc.educ