Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-07/20-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-20-7

U Malom Lošinju, 21. veljače 2020.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. Svibnja 2017, te članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavljamo

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Na natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. siječnja 2020., za radna mjesta:

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

na neodređeno puno radno vrijeme 2 izvršitelja/izvršiteljice

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20.veljače 2020. donesena je odluka o izboru sljedećih kandidata po natječaju:

MONIKA MIOČIĆ

sveučilišna prvostupnica predškolskog odgoja i obrazovanja, s položenim stručnim ispitom

NATALIA ANTUNOVIĆ

stručna prvostupnica predškolskog odgoja, s položenim stručnim ispitom

Ravnateljica

Melita Muškardin, mag praesc.educ