Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-07/21-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-21-1

U Malom Lošinju, 22. siječnja 2021.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.),  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. Svibnja 2017, te  članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavljam:

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 4. siječnja 2021., za radno mjesto:

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme-1 izvršitelj/izvršiteljica

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. siječnja 2021. donesena je odluka o izboru kandidata po natječaju:

  1. SARA CVITKOVIĆ, stručna prvostupnica predškolskog odgoja s položenim stručnim ispitom za rad na radnom mjestu odgojiteljice predškolske djece.

Ravnateljica

Melita Muškardin, mag praesc.educ