Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-07/21-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-21-3

U Malom Lošinju, 24. svibnja 2021.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.),  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. Svibnja 2017, te  članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavljam 

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 3. svibnja 2021., za radno mjesto:

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE  na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 2 izvršitelja/izvršiteljice

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. svibnja 2021. donesena je sljedeća odluka:

ANA BODIŠ, magistra kineziologije i studentica preddiplomskog stručnog studija predškolskog odgoja i

TJAŠA ANDRENŠEK, studentica preddiplomskog stručnog studija  predškolskog odgoja,

primaju se u radni odnos sukladno članku 26. stavak 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) najdulje do pet mjeseci, budući se na natječaj nisu javili kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja.

Ravnateljica

Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.