Objava natječaja za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 601-02/21-03-01
URBROJ: 2213-23-06-21-6

U Malom Lošinju, 29. travnja 2021.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj dana 29. travnja 2021. donijelo je:

Odluku o objavi natječaja za radno mjesto

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE određeno puno radno vrijeme, zamjena – 2 izvršitelja / izvršiteljice

Uvjeti :

sukladno članku 24., 25., i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”133/97)

Probni rad je 60 dana.

Svi kandidati dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavu
  2. životopis
  3. diplomu
  4. uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu 
  5. dokaz o državljanstvu 
  6. potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana od objave natječaja)
  7. potvrde od nadležnog suda  (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

U ovom natječaju riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102. stavak 1. do  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19). 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja i dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  mogu se pogledati na link 

Ova odluka će biti objavljena dana 3. svibnja 2021.  istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr) kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijava na natječaj istječe 11. svibnja 2021.

Prijava s dokumentacijom može se dostaviti zemaljskom poštom na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj, elektroničkom poštom na adresu cvrcaklosinj@gmail.com ili osobnom dostavom.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će pozvan dostaviti dokumentaciju u izvorniku ili u ovjerenim preslikama i to isprave o vrsti i stupnju stručne spreme i o položnom stručnom ispitu.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat mora imati i utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja predškolske djece kao i valjanu sanitarnu iskaznicu.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da DJEČJI VRTIĆ CVRČAK, u Malom Lošinju može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke kao i osobne u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa važećim propisima.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK u Malom Lošinju kao tijelo javne vlasti dužno je objaviti na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr obavijest o rezultatima natječajnog postupka. 

Obavijest o rezultatima natječajnog postupka koju je tijelo javne vlasti dužno objaviti sadržava ime i prezime izabranog kandidata te vrstu i stupanj stručne spreme koju ima izabrani kandidat.

Osim objave rezultata natječajnog postupka na mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK u Malom Lošinju, svi kandidati bit će obaviješteni i zemaljskom poštom.

Kandidatima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Elvis Živković v.r.