Odluka o nastavku rada Vrtića

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročiš. tekst i 9/18), a u vezi Zaključka Vlade, klasa: 022-03/20-07/107 urbroj: 50301-25/05-20-01 od 23. travnja 2020. godine, gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 07. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

I.

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, počinje s radom od 11. svibnja 2020. godine, pod posebnim uvjetima i u ograničenom opsegu, na način i prema Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. travnja 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Grada Malog Lošinja i Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.

KLASA: 501-05/20-01/02

URBROJ: 2213/01-01-20-11

Mali Lošinj, 07. svibnja 2020. god.

GRADONAČELNICA

Ana Kučić, mag.oec. v.r.