Odluka o objavi natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK, MALI LOŠINJ

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-07/19-01/01
URBROJ: 2213-23-06-19-1
U Malom Lošinju, 18. siječnja 2019.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) i članka 49. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 23. studenoga 2010., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja od dana 26. listopada 2010., Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj koju je donijelo Upravno vijeće dana 19. prosinca 2013., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja od 12. prosinca 2013., te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj koju je donijelo Upravno vijeće dana 26. svibnja 2017. uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja od 21. ožujka 2017., Upravno vijeće je donijelo

ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Za ravnatelja ustanove može biti izabrana i imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. odgojitelj ili stručni suradnik sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13)
 2. najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
 3. hrvatski državljanin
 4. ako ne postoje zapreke iz članka 25. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge (dokaze) u izvorniku, odnosno ovjerenoj preslici.

Na natječaj je obvezno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu na natječaj
 • životopis kandidata
 • program rada za četverogodišnje razdoblje
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta prema rednom broju uvjeta:
 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu
 2. dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili druga odgovarajuća potvrda)
 3. domovnicu
 4. potvrde od nadležnog suda:

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan/a je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja – link, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se pogledati – ovdje.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku u Novom listu, a obavijest o objavi natječaja, sukladno članku 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13,85/15) objavljuje se i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, www. dvc-mali-losinj.hr.

Rok za obavijest kandidata je 45 dana od posljednjeg dana za podnošenje prijava.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom:

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE
RAVNATELJA – NE OTVARATI

na adresu:

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK
Omladinska 14, Mali Lošinj

Predsjednica Upravnog vijeća
Martina Lipovac, prof. v.r.