Odluka o objavi natječaja za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 601-02/20-03-01
URBROJ: 2213-23-06-20-18
U Malom Lošinju, 4. siječnja 2021.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj dana 23. prosinca 2020. donijelo je:

ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE
na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj / izvršiteljica

Uvjeti :

sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”133/97)

Probni rad je 60 dana.

Svi kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavu
  2. životopis
  3. diplomu
  4. uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu
  5. dokaz o državljanstvu
  6. potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja)
  7. potvrde od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/ kandidatkinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

Dokumentacija se može dostaviti u jednom od oblika: originalu, ovjerenoj preslici, preslici ili digitalnom formatu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz. domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19), dužan/a je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja – link, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se pogledati – ovdje.

Ova odluka će biti objavljena dana 4. siječnja 2021. istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr) kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijave na natječaj istječe 12. siječnja 2021.

Prijavu s dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:
Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj ili na e-mail adresu: cvrcaklosinj@gmail.com

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kandidatkinja mora dostaviti na uvid dokumentaciju u izvorniku i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem pošte i mrežne stranice Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, www.dvc-mali-losinj.hr.

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran po obavljenom natječajnom postupku, dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime i stručna sprema).

Kandidatima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Elvis Živković v.r.