ODLUKA O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj

KLASA: 601-02/19-03/01

URBROJ: 2213-23-06-19-17

U Malom Lošinju, 29. ožujka 2019.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj dana 22. ožujka 2019. je donijelo

ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

 1. ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme
  2 izvršitelj/izvršiteljica
 1. ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno puno radno vrijeme, zamjena
  3 izvršitelja/izvršiteljica

Uvjeti za radno mjesto  pod rednim brojem  od 1. do 2.:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij
 • sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
 • položen stručni ispit     
 • hrvatski državljanin
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)
 • probni rad 60 dana

Svi kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu
 2. životopis
 3. diplomu
 4. uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu
 5. domovnicu ili osobnu iskaznicu
 6. potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja)
 7. potvrde od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/ kandidatkinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

Dokumentacija se može dostaviti u originalu, ovjerenoj preslici ili samo preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102. stavak 1. do  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan/a je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja –link, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  mogu se pogledati – ovdje.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema drugim posebnim zakonima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve zakonom predviđene dokaze o pravu na koje se poziva.

Izabrani kandidati za sva radna mjesta pod rednim brojevima od 1. do 2. moraju imati i utvrđenu zdravstvenu sposobnost, prije sklapanja ugovora o radu.

Ova odluka će biti objavljena dana 3. travnja 2019.  istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr.) kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijava na natječaj istječe 11 . travnja 2019.

Prijave s dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem pošte i mrežne stranice Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, www.dvc-mali-losinj.hr.

Prije odabira, predloženi kandidati/kandidatkinje koji su dostavili/e dokumentaciju u preslici bit će pozvani da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Kandidatima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Predsjednik Upravnog vijeća:

v.r. Elvis Živković