Odluka o objavi natječaja za radna mjesta

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 601-02/19-03/01
URBROJ: 2213-23-06-19-35
U Malom Lošinju, 2. kolovoza 2019.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj donijelo je

O D L U K U O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

 • ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 

na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja / izvršiteljice

 • ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 

na određeno puno radno vrijeme, zamjena4 izvršitelja / izvršiteljice

Uvjeti za radno mjesto  pod rednim brojem od 1. do 2.:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili  stručni studij 
 • sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
 • položen stručni ispit      
 • hrvatski državljanin
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)
 • probni rad 60 dana

Svi kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu
 • životopis
 • diplomu 
 • uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu 
 • domovnicu ili osobnu iskaznicu
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja)
 • potvrde od nadležnog suda  (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/ kandidatkinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

Dokumentacija se može dostaviti u originalu, ovjerenoj preslici ili samo preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102. stavak 1. do  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan/a je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja –link, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  mogu se pogledati ovdje.

Izabrani kandidati za radna mjesta pod rednim brojevima od 1. i 2. moraju imati i utvrđenu zdravstvenu sposobnost za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, prije sklapanja ugovora o radu.

Ova odluka će biti objavljena dana 6. kolovoza  2019.  istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr) kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijave na natječaj istječe 14. kolovoza 2019.

Prijavu s dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:
Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prije odabira, predloženi kandidati/kandidatkinje koji su dostavili/e dokumentaciju u preslici bit će pozvani da dokumentaciju dostave na uvid u izvorniku. 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem pošte i mrežne stranice Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, www.dvc-mali-losinj.hr.

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran po obavljenom natječajnom postupku, dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime i stručna sprema).

Kandidatima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Predsjednik Upravnog vijeća:

 1. r. Elvis Živković