Odluka o objavi natječaja za radna mjesta

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 601-02/19-03-01
URBROJ: 2213-23-06-19- 49
U Malom Lošinju, 14. listopada 2019.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj donijelo je dana 27. rujna 2019.

Odluku o objavi natječaja za radna mjesta

 1. ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj / izvršiteljica
 2. ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE – 2 izvršitelja/ izvršiteljice
  PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA na određeno nepuno radno vrijeme od četiri sata dnevno, na godinu dana
 3. STRUČNI/NA SURADNIK/ICA- PEDAGOG/PEDAGOGINJA  na neodređeno puno radno vrijeme1 izvršitelj/ izvršiteljica

Uvjeti za radno mjesto  pod rednim brojem 1. :

 • preddiplomski sveučilišni studij ili  stručni studij 
 • sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
 • položen stručni ispit      
 • hrvatski državljanin
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom
 • odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)
 • probni rad 60 dana

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem  2. :

 • preddiplomski sveučilišni studij ili  stručni studij 
 • sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij
 • hrvatski državljanin
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom
 • odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem  3. :

 • diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij
 • profesor pedagogije VSS
 • položen stručni ispit
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13)
 • probni rad 60 dana

Svi kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu
 2. životopis
 3. diplomu 
 4. uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu  (za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i  3.)
 5. domovnicu ili osobnu iskaznicu
 6. potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja)
 7. potvrde od nadležnog suda  (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):
  a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)
  b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/ kandidatkinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)

Dokumentacija se može dostaviti u originalu, ovjerenoj preslici ili samo preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102. stavak 1. do  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan/a je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja –link, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  mogu se pogledati ovdje.

Izabrani kandidati za sva radna mjesta moraju imati i utvrđenu zdravstvenu sposobnost, prije sklapanja ugovora o radu.

Ova odluka će biti objavljena dana 17. listopada 2019.  istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr) kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijave na natječaj istječe 25. listopada 2019.

Prijavu s dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prije odabira, predloženi kandidati/kandidatkinje koji su dostavili/e dokumentaciju u preslici bit će pozvani da dokumentaciju dostave na uvid u izvorniku. 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem pošte i mrežne stranice Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, www.dvc-mali-losinj.hr.

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran po obavljenom natječajnom postupku, dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime i stručna sprema).

Kandidatima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Predsjednik Upravnog vijeća:

v.r. Elvis Živković