ODLUKA O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj

KLASA: 601-02/20-03-01
URBROJ: 2213-23-06-20- 1

U Malom Lošinju, 27. siječnja 2020.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj donijelo je:

ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

 

 • ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE 

 

na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja / izvršiteljice

Uvjeti :

sukladno članku 24., 25., i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”133/97)

Svi kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. prijavu
 2. životopis
 3. diplomu 
 4. uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu (kandidat koji nije položio stručni ispit može se primiti pod uvjetom da položi stručni ispit u zakonskom roku)  
 5. domovnicu ili osobnu iskaznicu
 6. potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja)
 7. potvrde od nadležnog suda  (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):
  a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
  b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/ kandidatkinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

 

Dokumentacija se može dostaviti u jednom od oblika: originalu, ovjerenoj preslici, preslici ili digitalnom formatu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu: potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102. stavak 1. do  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19), dužan/a je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja –link, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  mogu se pogledati ovdje.

Izabrani kandidati za sva radna mjesta moraju imati i utvrđenu zdravstvenu sposobnost, prije sklapanja ugovora o radu.

Ova odluka će biti objavljena dana 28. siječnja 2020.  istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr) kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijave na natječaj istječe 5. veljače 2020.

Prijavu s dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati/kandidatkinje koji su dostavili/e dokumentaciju u preslici bit će pozvani da dokumentaciju dostave na uvid u izvorniku. 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem pošte i mrežne stranice Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, www.dvc-mali-losinj.hr.

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran po obavljenom natječajnom postupku, dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime i stručna sprema).

Kandidatima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Predsjednik Upravnog vijeća:

v.r. Elvis Živković