Odluka o objavi natječaja za radna mjesta

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 601-02/20-03-01
URBROJ: 2213-23-06-20- 17
U Malom Lošinju, 14. kolovoza 2020.
Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97,
107/07, 94/13, 98/19 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj donijelo je:

 

ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

 1. ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE
  na neodređeno puno radno vrijeme
  2 izvršitelja / izvršiteljice
 2. SPREMAČ / SPREMAČICA
  na neodređeno puno radno vrijeme
  1 izvršitelj / izvršiteljica
 3. SPREMAČ / SPREMAČICA
  na određeno puno radno vrijeme, zamjena
  1 izvršitelj / izvršiteljica

Uvjeti:

sukladno članku 24., 25., i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”10/97,  107/07, 94/13 i 98/19) i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”133/97)

Probni rad za radno mjesto pod rednim brojem 1 je 60 dana.
Probni rad za radna mjesta pod rednim brojevima 2 i 3 je 15 dana.

Svi kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu
 2. životopis
 3. diplomu (za radno mjesto pod rednim brojem 1)
 4. uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu (kandidat koji nije položio stručni ispit može
  se primiti pod uvjetom da položi stručni ispit u zakonskom roku) – ( za radno mjesto pod
  rednim brojem 1)
 5. domovnicu ili osobnu iskaznicu
 6. potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na
  mirovinsko osiguranje (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja)
 7. potvrde od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/ kandidatkinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

Dokumentacija se može dostaviti u jednom od oblika: originalu, ovjerenoj preslici, preslici ili
digitalnom formatu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi
pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o
ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu:
potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz
iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka,
obavijest i sl.).

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a
odnosi se na osobe iz čl. 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19), dužan/a je uz prijavu na natječaj
dostaviti sve dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19). Poveznica na internetsku stranicu
Ministarstva hrvatskih branitelja – link, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se pogledati – ovdje.

Izabrani kandidati za sva radna mjesta moraju imati i utvrđenu zdravstvenu sposobnost, prije sklapanja
ugovora o radu.

Ova odluka će biti objavljena dana 17. kolovoza 2020. istovremeno na oglasnim mjestima i na
mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr) kao i na oglasnim
mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijave na natječaj istječe 25. kolovoza 2020.

Prijavu s dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:
Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za Upravno vijeće, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati/kandidatkinje koji su dostavili/e
dokumentaciju u preslici bit će pozvani da dokumentaciju dostave na uvid u izvorniku.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem pošte i mrežne stranice
Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, www.dvc-mali-losinj.hr.

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran po obavljenom
natječajnom postupku, dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime i
stručna sprema).

Kandidatima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili
ovjerenoj preslici.

Predsjednik Upravnog vijeća:
v. r. Elvis Živković