Odluka o objavi natječaja za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 601-02/21-03-01
URBROJ: 2213-23-06-21-25

U Malom Lošinju, 8. rujna 2021.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj dana 31. kolovoza 2021. donijelo je:

ODLUKU o objavi natječaja za radno mjesto

1. ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radnovrijeme – 2 izvršitelja / izvršiteljice

Uvjeti :

sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”133/97)

Probni rad je 60 dana.

Svi kandidati dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavu ili molbu (vlastoručno potpisanu)
  2. životopis
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  4. uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu
  5. dokaz o državljanstvu
  6. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne starija mjesec dana od dana objave natječaja
  7. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne starija mjesec dana od dana objave natječaja
  8. potvrdu Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere (članak 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne starija mjesec dana od dana objave natječaja

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

U ovom natječaju riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi prije 18. prosinca 1997. i nemaju položen stručni ispit, dužni su dostaviti dokaz da su bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi prije navedenog datuma, na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), Zakona  o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13. 152/14, 39/18, 32/20) te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03,148/13, 98/19) dužne su pored dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost zapošljavanja koja je određena navedenim posebnim zakonima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102. stavak 1. do  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja i dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  mogu se pogledati na – link

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Ova odluka će biti objavljena dana 13. rujna 2021.  istovremeno na mrežnoj stranici i na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (www.dvc-mali-losinj.hr) kao i na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 21. rujna 2021.

Prijava s dokumentacijom može se dostaviti zemaljskom poštom na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj, elektroničkom poštom na adresu cvrcaklosinj@gmail.com ili osobnom dostavom.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da DJEČJI VRTIĆ CVRČAK, u Malom Lošinju može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka i zapošljavanja u skladu sa važećim propisima.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat obvezan je dostaviti dokumentaciju u izvornicima ili u ovjerenim preslikama.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat obvezan je imati utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja predškolske djece.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat obvezan je dostaviti i potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK u Malom Lošinju kao tijelo javne vlasti dužno je objaviti na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr obavijest o rezultatima natječajnog postupka u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Osim objave rezultata natječajnog postupka na mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK u Malom Lošinju, svi kandidati bit će obaviješteni i zemaljskom poštom.

Obavijest o rezultatima natječajnog postupka koju je tijelo javne vlasti dužno objaviti sadržava ime i prezime izabranog kandidata te vrstu i stupanj stručne spreme koju ima izabrani kandidat.

Kandidatima koji nisu izabrani bit će vraćena samo dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.Predsjednik Upravnog vijeća

Elvis Živković v.r