Odluka o oslobađanju obveze plaćanja usluge

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), sukladno članku 1. Odluke o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, KLASA: 501-05/20-01/02, te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst i 09/18), Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 06. travnja 2020. godine, donosi

Odluku o oslobađanju obveze plaćanja usluge Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj 

za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane COVID-19 virusom

I. Oslobađaju se roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, sudjelovanja u cijeni programa Vrtića za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze uzrokovane COVID-19 virusom.

II. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 402-01/20-01/48
URBROJ: 2213/01-01-20-4
Mali Lošinj, 06. travnja 2020. godine
GRAD MALI LOŠINJ / GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Elvis Živković