ODLUKA o utvrđivanju uvjeta za rad dvije „sezonske“ mješovite vrtićke skupine

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 601-02/18-03/01
URBROJ: 2213-23-06-18-18
U Malom Lošinju, 27. rujna 2018.

Na temelju članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13) te Programa predškole i suglasnosti na ustroj i provedbu Programa predškole u organizaciji Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju KLASA: 601-02/14-03/00673, URBROJ: 533-25-15-0012 od 5. 6. 2015. godine, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. rujna 2018. godine, donesena je

O D L U K A
o upisu u Program predškole u pedagoškoj godini 2018/2019.

  1. Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj objavljuje upis u Program predškole za djecu koja su rođena u razdoblju od 1. 4. 2012. do 31. 3. 2013. godine.
  2. Program će se odvijati u trajanju od 250 sati, u objektu Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj, Omladinska 14, od 16:00 do 18:30 sati, od ponedjeljka do petka.
  3. Djeca koja nisu upisana u redoviti program su obveznici pohađanja Programa predškole, ako su rođena u razdoblju od 1. 4. 2012. do 31. 3. 2013. godine.
  4. Upis u Program predškole provodi se u razdoblju od 10. 10. 2018. do 25 10. 2018. godine.
  5. Zahtjev za upis u Program predškole podnosi u matični objekt Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj, Omladinska 14, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati.
  6. Obrazac zahtjeva se može podići na mrežnoj stranici Vrtića www.dvc-mali-losinj.hr, odnosno u tajništvu Dječjeg vrtića Cvrčak, Omladinska 14, Mali Lošinj.
  7. U slučaju malog odaziva moguće su promjene u načinu i organizaciji provedbe Programa predškole.
  8. Program predškole financira u cijelosti Grad Mali Lošinj.
  9. Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, na lokalnom radiju Radio Lošinj – Radio Jadranka, kao i na oglasnim mjestima Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj, uključujući sve objekte Dječjeg vrtića.
  10. Odluka stupa na snagu i primjenjuje se prvog dana od dana donošenja ove Odluke.

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Martina Lipovac mr.sc.