Predmatematičke vještine – poticaji i aktivnosti

Predškolci skupine I Calimeri predmatematičke vještine usvajali su koristeći sljedeće poticaje i aktivnosti:

  • Razvrstavanje predmeta prema zajedničkom svojstvu → u ovoj su aktivnosti djeca razvrstavala predmete koji su zadovoljavali najmanje dva kriterija, npr. „Izdvoji crvene drvene predmete.“ ili „Izdvoji male ljubičaste predmete.“
  • Uspoređivanje predmeta i skupova → djeca su u vagu stavljala plodove te uspoređivala što je lakše/teže, a zatim su simboličkim znakovima za veće/manje slikovno prikazala koji je skup kockica veći/manji
  • Prepoznavanje uzorka i nastavljanje niza → djeca su dovršavala započeti niz koji se sastojao od više uzoraka – od jednostavnijih ka težima
  • Orijentiranje i organiziranje u prostoru → zadatak u ovoj aktivnosti je bio postaviti šalicu prema uputama odgojitelja: lijevo, desno, u, na, ispod, iznad, ispred te iza kutije
  • Vizualno grupiranje → u ovoj aktivnosti bilo je potrebno samo promatranjem točkica na dominu procijeniti broj istih te ih upariti tijekom igre
  • Imenovanje i povezivanje geometrijskih oblika s geometrijskim tijelima → cilj ove aktivnosti je bio prepoznati geometrijske oblike, imenovati ih te povezati s geometrijskim tijelima iste boje
  • Imenovanje brojeva i brojanje s razumijevanjem → cilj ove aktivnosti bio je stići na kraj zelene ili narančaste kolone. Djeca su naizmjenično bacala kocku, imenovala broj koji su dobila te se za toliko polja pomicala naprijed. 
  • Brojanje s pridruživanjem → u prvoj su aktivnosti djeca povezivala točkice s brojevima, dok su u drugoj i trećoj aktivnosti nizala perlice, odnosno slagala predmete prema zadanom broju
  • Dodavanje / oduzimanje u skupu za jedan → u prvoj je aktivnosti trebalo staviti loptice u spremnike dodajući ili oduzimajući iste za jedan element, dok su se u drugoj aktivnosti loptice dodavale ili oduzimale prema zadacima na kartici. Ovim aktivnostima djeca uočavaju kako u nekom skupu predmeta ima “za jedan više” ili “za jedan manje” nego u drugom skupu predmeta ili kako predmeta ima jednako, tj. da su skupovi jednaki.

                                                                                     Odgojiteljice: Barbara Letić Mujačić i Adriana Kučić Brusić