Razvoj slike o sebi kod predškolskog djeteta

Dijete se osjeća dobro kada sebe doživljava kao osobu prihvaćenu od drugih, sposobnu, sigurnu, bezbrižnu, voljenu, vrijednu, dobru, samostalnu. Dijete se osjeća dobro kada mu odrasli daju osmijeh, pohvalu, zagrljaj, ohrabrujuće riječi, potporu.

Pozitivnu sliku o sebi razvit će ako odrasli od njega budu očekivali ono što je u skladu s njegovim mogućnostima. Nagrade i kazne trebaju biti pravedne i primjerene. Da bi dijete razvilo pozitivnu sliku o sebi trebaju biti zadovoljene njegove potrebe za ljubavlju, sigurnošću, osjećajem pripadnosti – čvrsta emocionalna veza.

Svaki put kada dijete nauči nešto novo, ono izgrađuje svoju sliku o sebi. Dijete uči kako ono izgleda, što može učiniti i gdje je njegovo mjesto u sredini koja ga okružuje. Dijete sebe uvelike vidi onakvim kakvim ga vide njemu bliske odrasle osobe. Stoga, djeci treba naglašavati da su vrijedna ljubavi i hvaliti ih kada je to prikladno. Ne treba rješavati probleme umjesto djeteta, nego mu treba pomoći kako da ih samo riješi. Na taj način raste djetetovo samopouzdanje, izgrađuje se slika o sebi.

Važno je ne uspoređivati djecu međusobno, jer svatko je individua za sebe. Dijete treba pohvaliti kada se za to ukaže prilika, treba isticati njegove talente te postaviti realna očekivanja. Djetetu treba povjeriti određene zadatke i na taj način mu pokazati da imamo povjerenja u njega.

Odrastanjem, djetetova slika o sebi se obogaćuje i ugrađuje se u ono što kasnije nazivamo identitetom. Odgojitelj treba stvarati pozitivnu atmosferu u skupini, punu podrške, razumijevanja i međusobnog povjerenja. Važna je individualna komunikacija, obraćanje pažnje svakom djetetu. Određena ponašanja treba kritizirati, ali nikad pri tome omalovažavati dijete. Bitno je da dijete uvidi da nije u redu njegov postupak, a ne on sam.

KAKO RAZVITI POZITIVNU SLIKU O SEBI KOD DJETETA:

  • dajte mu poslove koji nisu ni prelagani ni preteški za njegovu dob;
  • odmah odgovorite na dječje postupke (a ne drugi dan);
  • pružajte djetetu mnogo ljubavi, topline i fizičkih znakova pažnje, hvalite ga;
  • potičite dijete na istraživanje (omogućiti djetetu posjet trgovini, parku, knjižnici, vatrogasnoj postaji i dr.);
  • učite dijete kako da ovlada ljutnjom ili lošim raspoloženjem (izražavati osjećaje na socijalno prihvatljiv; način; govorom, trčanjem, fizičkom aktivnošću);
  • pokazujte djetetu i učite ga poštovanju prema sebi i prema drugima.