Redoviti postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju za pedagošku godinu 2022/2023.

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj objavljuje upise djece rane i predškolske dobi u redovite programe za pedagošku godinu 2022/2023. u upisnom roku 

od 1. travnja 2022. do 20. travnja 2022.

 

Redoviti postupak upisa u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju provodi se sukladno Pravilniku o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju.

Postupak upisa u jaslice (od jedne do tri godine) vršit će se za djecu koja najkasnije 31. kolovoza navršavaju godinu dana.

Postupak upisa u vrtić (od tri godine do polaska u školu) vršit će se za djecu koja najkasnije 31. kolovoza navršavaju tri godine.

 

Zahtjev za upis s pripadajućom dokumentacijom podnosi se putem:

  1. elektronske pošte na e-mail adresu upisicvrcak@gmail.com ili
  2. poštanskog ureda na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj

Zahtjev treba popuniti čitko i potpisati od strane roditelja ili skrbnika. Dokumentacija koja se šalje poštom te privitci koji se šalju elektronskom poštom trebaju biti potpuni i čitljivi. 

 

Odluka o objavi Javnog poziva o redovitom postupku upisa djece u Vrtić za pedagošku godinu 2022/2023.