Rješenje o rezultatima provedenog izvanrednog postupka upisa djece 2019/2020

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
MALI LOŠINJ
KLASA: UP/I-034-02/19-01/01
URBROJ: 2213-23-08-19-72

U Malom Lošinju, 11. listopada 2019.

Na temelju članaka 1. a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97.,107/07 i 94/13), članka 31a. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj dana 5. prosinca 2016. KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ: 2213-23-06-16-48 i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj donesenog na sjednici Upravnog vijeća dana 20. veljače 2019., KLASA: 601- 02/19-01/03, URBROJ: 2213-23-06/19-9, proveden je postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj u izvanrednom upisnom postupku, za pedagošku godinu 2019 / 2020.
Na sastanku održanom dana 10. listopada 2019. Povjerenstvo za upis u Vrtić donijelo je:

RJEŠENJE o rezultatima provedenog izvanrednog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 2019 / 2020.

I.

Povjerenstvo za upis u Vrtić riješilo je na temelju prethodno provedenog izvanrednog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 2019 / 2020., na temelju pristiglih zahtjeva roditelja/skrbnika, na način kako je utvrđeno u izreci ovog Rješenja.

 1. POPIS ODBIJENIH ZAHTJEVA
Redni broj Ime djeteta Datum rođenja Dob djeteta na datum 01.09.2019.
1. Fran Vogrinc 24. 1. 2019. 0,7
 1. POPIS USVOJENIH ZAHTJEVA (POPIS PRIMLJENE DJECE)
Redni broj Ime djeteta Datum rođenja Dob djeteta na datum 01.09.2019. Bodovi
Područni objekt Nešpula, Veli Lošinj

Skupina 13 – Djeca od jedne do tri godine

 

1. Filip Grgić 24. 8. 2017. 2,00 5
2. Franko Damijanjević
 1. 2. 2018.
1,06 8
3. Teo Živković 21. 7. 2018. 1,01 3
Centralni objekt, Mali Lošinj

Skupina 11 – Djeca u sedmoj godini života

4. Samuel Vukovac 25. 7. 2013. 6,01 6
Područni objekt Žalići, Nerezine

Skupina 16 – Mješovita, djeca od tri godine života do polaska u školu

5. Ana Lora Mužić 29. 1. 2017. 2,07         4

II.

Roditelju/skrbniku na temelju usvojenih zahtjeva odnosno primljene djece, Vrtić će dostaviti Ugovor o pravima i obvezama između roditelja/skrbnika i Vrtića s primjenom od 4. studenog 2019. godine.                                                                     

III.

Na temelju članka 8. stavak 1. točka 2. Zakona o upravnim pristojbama ( “Narodne novine“ 115/16), ovaj postupak je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

Obrazloženje

Na temelju Odluke o izvanrednom postupku upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesene na sastanku Povjerenstva za upis u  Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj  KLASA: 601-02/19-03/01, URBROJ: 2213-23-06-19-41 u Malom Lošinju, 18. rujna 2019. pokrenut je postupak izvanrednog upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za pedagošku godinu 2019 / 2020. za sljedeća upražnjena mjesta u Dječjem vrtiću:

 1. Skupina 04 / centralni Mali Lošinj/ djeca u četvrtoj godini života 1 mjesto
 2. Skupina 05 / centralni Mali Lošinj/ djeca u četvrtoj i petoj godini života 1 mjesto
 3. Skupina 08 / centralni Mali Lošinj/ / djeca u petoj i šestoj godini života 2 mjesta
 4. Skupina 10/ / centralni Mali Lošinj/ djeca u šestoj i sedmoj godini života 2 mjesta
 5. Skupina 11/ / centralni Mali Lošinj/ djeca u sedmoj godini života 2 mjesta
 6. Skupina 12/ podružnica Perla Mali Lošinj/djeca od tri godine do polaska u školu 1 mjesto
 7. Skupina 13/ podružnica Nešpula Veli Lošinj /djeca od jedne do tri godine  3 mjesta
 8. Skupina 16/ podružnica Žalići Nerezine/ djeca od tri godine života do polaska u školu 11 mjesta

Utvrđen je rok za podnošenje zahtjeva za upis u Vrtić od 23. rujna 2019. do 4. listopada 2019. Javna objava o upisima istovremeno je bila istaknuta na mrežnoj stranici Vrtića, www.dvc-mali-losinj.hr, na lokalnom radiju „Radio Lošinj-Radio Jadranka“, kao i na oglasnim pločama Vrtića, na temelju članka 4. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, dana 5. prosinca 2016. KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ: 2213-23-06-16-48. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj donesenog na sjednici Upravnog vijeća dana 20. veljače 2019., KLASA: 601-02/19-01/03, URBROJ: 2213-23-06/19-9 (U daljnjem tekstu obrazloženja ovoga Rješenja koristit će se riječ Pravilnik.)

Postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Vrtić u izvanrednom postupku provodi Povjerenstvo za upis u Vrtić kao prvostupanjsko tijelo, sukladno članku 10. stavak 1. Pravilnika.

U izvanrednom postupku upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj u pedagošku godinu 2019 / 2020., podneseno je pravovremeno ukupno 6  zahtjeva.

Odbijen je jedan zahtjev.. Zahtjev je odbijen jer je dijete mlađe životne dobi za upis u  jasličnu skupinu 13,  podružnice Nešpula, Veli Lošinj, od jedne do tri godine, sukladno točki I.1. izreke iz ovog Rješenja.

Usvojeno je pet zahtjeva za upis u Vrtić sukladno točki I. 2. izreke iz ovoga Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Podnositelj zahtjeva koji nije zadovoljan ovim Rješenjem ima pravo žalbe Upravnom vijeću u roku od petnaest (15) dana od dana objave Rješenja na mrežnoj stranici Vrtića, www. dvc-mali-losinj.hr istovremeno i na svim oglasnim pločama Vrtića.

Na temelju članka 23. stavak 4. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj dana 5. prosinca 2016., KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ: 2213-23-06-16-48 i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj donesenog na sjednici Upravnog vijeća dana 20. veljače 2019., KLASA: 601-02/19-01/03, URBROJ: 2213-23-06/19-9, žalba se predaje Povjerenstvu za upis u Vrtić, Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, Omladinska 14.

Voditeljica Povjerenstva, ravnateljica

v.r.    Melita Muškardin, mag. praesc.educ.