Spremnost za školu

Spremnost za školu je minimum razvojnog stupnja koji djetetu omogućuje da primjereno reagira na zahtjeve škole. Poimajući spremnost za školu kao složeni sklop karakteristika, ona obuhvaća tjelesnu, jezičnu, intelektualnu, emocionalnu i socijalnu zrelost djeteta za školu.

Pojam predškole odnosi se na pripremu djece za polazak u školu. Slikovito rečeno, to je prostor između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole.

Priprema za školu se u našem vrtiću provodi u skladu s Programom predškole, dokumentom koji je verificiran od Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.  

Primarni cilj programa predškole je priprema za školu, no osim razvijanja vještina neophodnih za uspjeh u školi (poput grafomotorike, predvještina čitanja i predmatematičkih vještina), veliki naglasak se stavlja na razvijanje socijalnih i emocionalnih vještina. Zato je i jedna od važnijih funkcija predškole upravo razvijanje socijalnih vještina koje dijete ne može steći u obiteljskom domu niti povremenim odlaskom s roditeljima na mjesta gdje borave djeca. Predškola je sigurno okruženje koje će mu pružati izazove te će ga istovremeno poticati na učenje i igru.

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Stoga je važno svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu osigurati optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

 

Sažetak aktivnosti koje možete provoditi sa svojim djetetom potražite ovdje: Prijedlog vježbi za bolju pripremu djeteta za školu

 

Doris Vešković Muškardin, mag. pedagogije