Upisi djece u dječji vrtić Cvrčak za 2015./2016. godinu

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 601-02/15-03/1
URBROJ: 2213-23-06-15-16
U Malom Lošinju, 30.03.2015. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj na temelju članka 3. stavak 1. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 30.03.2015. godine donosi:

O D L U K U
O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJI VRTIĆ CVRČAK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

 1. Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 2015./2016. podnose se:
  od 01.04. do 30.04. 2015. godine svaki radni dan od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati.
 2. Zahtjev za upis predaje se od 9 do 12 sati tajniku ustanove i od 13 do 15 sati, stručnom suradniku – psihologu.
 3. Zahtjev za upis predaje se u uredu tajnika i stručnog suradnika –psihologa.
 4. Termini za provođenje intervjua sa stručnim suradnikom- psihologom odredit će se od 13.04. do 08.05.2015. godine, prema individualnom rasporedu.
 5. Programi Vrtića:

Upis u Dječji vrtić Cvrčak, Mal Lošinj provodi se sukladno Pravilniku o mjerilima upisa u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj i ovoj Odluci.

Upis se vrši za redoviti program i program javnih potreba :

 1. U matičnom vrtiću Cvrčak, Mali Lošinj, Omladinska 14. za djecu od jedne godine do tri godine života, upis se vrši za cjelodnevni 10 satni program, a za djecu od tri godine do polaska u osnovnu školu, cjelodnevni 10 satni program i poludnevne 6 i 5 satne programe.
 2. U podružnici Žižula, Veli Lošinj, Vladimira Nazora 41A, za djecu od jedne godine do tri godine života, upis se vrši za cjelodnevni 10 satni program, a za djecu od tri godine do polaska u osnovnu školu, cjelodnevni 10 satni program i poludnevne 6 i 5 satne programe.
 3. U podružnici Nešpula Veli Lošinj, Vladimira Gortana 5, za djecu od jedne do tri godine, upise se vrši za cjelodnevni 10 satni program.
 4. U podružnici Žalići, Nerezine, Marija Marinculića 21, za djecu od tri godine do polaska u školu, upis se vrši za poludnevni 6 satni program.
 5. U podružnici Perla, Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 17, na talijanskom jeziku, za djecu od tri godine do polaska u osnovnu školu, upis se vrši za cjelodnevni 10 satni program.

6. Uvjeti za upis u Vrtić

Roditelj ili skrbnik je dužan u upisnom roku:

 • popuniti obrazac zahtjev za upis;
 • dostaviti isprave prema osnovi koju dokazuje:

Redni broj osnove

OSNOVE ZA UTVRĐIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U JASLICE I VRTIĆ

Prijedlog
Mjerila – broj bodova

Dijete roditelja žrtve i roditelja iznad 50% invalida domovinskog rata

10

Dijete sa oba zaposlena roditelja

7

Dijete samohranog zaposlenog roditelja

7

Dijete samohranog nezaposlenog roditelja

2

Dijete iz obitelji s jednim zaposlenim roditeljem

2

Dijete sa preporukom Centra za socijalnu skrb

1

Dijete iz obitelji s troje ili više djece za djecu do 18 godine života odnosno do kraja srednje škole

1

Dijete s težim teškoćama u razvoju

4

Dijete uzeto na uzdržavanje kao i dijete smješteno u udomiteljsku obitelj

2

Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

4

Dijete roditelja koji je ostvario pravo na dječji doplatak

1

Dijete sa prebivalištem u općini Mali Lošinj

1

Dijete sa Popisa neupisane djece iz prethodnog upisnog roka

1

 

 1. Osnova pod red. br. 1 – Preslika važećeg rješenja,
 2. Osnova pod red. br. 2. – Potvrda ili elektronski zapis od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 15 dana, a za strance odnosno osobe zaposlene u inozemstvu prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu.
 3. Osnova pod red. br. 3. – Status samohranog roditelja, roditelj dokazuje (na posebnom obrascu) Izjavom danom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću sukladno članku 4. stavak 1. točka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157 / 13) „Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga“. Status samohranog zaposlenog roditelja dokazuje se sukladno dokazu za osnovu pod red. br. 2.
 4. Osnova pod rednim br. 4. – Izjava sukladno dokazu za osnovu iz točke 3.
 5. Osnova pod rednim br. 5 – Potvrda ili elektronski zapis od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 15 dana,
 6. Osnova pod rednim br. 6 – Pisana preporuka Centra za socijalnu skrb,
 7. Osnova pod rednim br. 7 – Preslike rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za djecu u obitelji mlađu od 18 godina, odnosno do kraja srednje škole,
 8. Osnova pod rednim br. 8. – Dijete s težim teškoćama u razvoju (rješenje Centra za socijalnu skrb, nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ili nalaz i mišljenje liječnika specijaliste),
 9. Osnova pod rednim br. 9 – Rješenje Centra za socijalnu skrb kojim se dokazuje pravo na uzdržavanje djeteta, a za udomitelje dozvola izdana od Centra za socijalnu skrb.
 10. Osnova pod rednim br. 10. – Preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih, kao u točki 7.
 11. Osnova pod rednim br. 11 – Preslika važećeg rješenja o dječjem doplatku,
 12. Osnova pod rednim br. 12 – Uvjerenje o prebivalištu djeteta,
 13. Preslika popisa neupisane djece (navedeno mjerilo utvrđuje Povjerenstvo za upis djece u Vrtić ),
 14. Preslike osobnih iskaznica roditelja

7. Obavijest o upisima u Vrtić bit će objavljena na mrežnoj stranici Vrtića, www.dvc-mali-losinj.hr, oglasom na Radio Jadranka –Radio Mali Lošinj, na plakatima, na oglasnim mjestima u Gradu i na objektima Vrtića.

8. Rješenje o upisu djeteta ili izostanku upisa djeteta bit će objavljeno na mrežnoj stranici Vrtića i istovremeno na oglasnim pločama Vrtića 01.06.2015. godine.

9. Rok za podnošenje žalbe ističe zaključno sa 16.06.2015. godine.

10. Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:
Martina Lipovac