Rješenje se objavljuje po proteku upisnog roka sukladno pravilniku o mjerilima upisa.

Rješenje o rezultatima provedenog izvanrednog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog dana 11. listopada 2019. KLASA: UP/I-034-02/19-01/01, URBROJ: 2213-23-08-19-72, objavljeno je na mrežnoj stranici dana 14. listopada 2019. Rok za podnošenje žalbe je istekao dana 29. listopada 2019. Rješenje sa mrežne stranice je obrisano dana 18. studenog 2019.

Rješenje o rezultatima provedenog redovitog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog dana 16. svibnja 2019. KLASA: UP/I-034-02/19-01/01, URBROJ: 2213-23-08-19-8, objavljeno je na mrežnoj stranici dana 20. svibnja 2019. Rok za podnošenje žalbe je istekao dana 4. lipnja 2019. Rješenje sa mrežne stranice je obrisano dana 06. lipnja 2019.